مجموعه اتاق­های عمل بیمارستان متشکل از 6 اتاق عمل ( چشم، ارتوپدی، مغزواعصاب، اورولوژی، ENT، جراحی عمومی ) می باشد كه در يك ساختار U شكل طراحی شده و بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات جراحی می باشد.

رئیس بخش: جناب آقای دکتر منزوی

سرپرستار: جناب آقای فیاضی

پزشکان جراح:

جراحان مغز و اعصاب: آقایان دکتر اسدی ، دکتر لطفی فرد، دکتر دانشی ،دکتر باطنی،دکترنباتی،دکتر اثنی عشری،دکترسلیمانی،دکترنمازی،دکترقلعه نوعی

جراحان چشم: آقایان دکترپورمستدام، دکتر احیایی، دکترفتاح زاده،خانم دکتر علی مردانی

جراحان عمومی:آقایان دکتررحیمی،دکتر همت خواه،دکتر رازقیان ،دکتر نجاتی،دکتر بران ،خانم دکتر زندکریمی،

جراحان زنان: خانم ها دکتر شکیبافر،دکتر کیانی،دکتر سیفی،دکتر خانی زاده،دکتر روستایی،دکتر هاشملو،دکتر سوخرای،دکتر بارچی نژاد،دکتر مرادی،دکتر رحمانی،دکتر طاووسیان،دکترهمتی،دکتر

عرب،دکترحکمت،دکترجعفری،دکترکاوه،دکترعشقی،دکتر امیدوار،دکتربرزو،دکترحمیدی

جراحان اورولوژی:آقایان دکتر امیری،دکترکمال حسینی،دکتر جعفری،دکترمدینه ای،دکتر کرامتی

جراح گوش ،حلق و بینی:آقای دکتر کریمی،دکتر مهدوی،دکتر نیازی،دکتر برادران

محل استقرار: طبقه اول