رئیس بخش: آقای دکتر مولانا

سرپرستاربخش: سرکار خانم کوهی

پزشکان : آقایان دکتر مولانا،دکتر احتجاب 

تعداد تخت: 8تخت(4عدد مخصوص خانم ها 4 عدد مخصوص آقایان)

محل استقرار: طبقه همکف