ارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستان توسط متخصصین طب اورژانس صوت می گیرد

 رئیس بخش: جناب آقای دکتر شیرعلی زاده

سرپرستار بخش: سرکار خانم علی آبادی

پزشکان اورژانس: آقایان دکتر شیرعلی زاده، دکتر هاشمی نژاد، دکترشاهورانی،دکترمیرزایی، دکتر میرحیدری،دکترصالح نیا، دکتربهنام، دکترسعادت، خانم دکتر ارجمندیان،خانم دکتر ذولفقاری،دکتر علی عمرانی،دکتر بهمن پهلوان،دکتر ضیاء هجری پور،

تعداد تخت: 8 تخت بزرگسال و یک تخت اطفال

محل استقرار: طبقه همکف

درجه ارزشیابی: یک