چشم انداز بیمارستان بازرگانان:

بيمارستان بر اين باور است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو ایمان، تلاش مدبرانه و  برنامه ریزی شده و عزم پرسنل توانمند و خدوم، تا سال 1400 بعنوان الگوی کشوری ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی به مراجعین بخصوص اقشار نیازمند صرف نظر از توانایی آنان در پرداخت هزینه های درمانی باشد.