چشم انداز بیمارستان بازرگانان:

بيمارستان بر اين باور است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو ایمان، تلاش مدبرانه و برنامه ریزی شده و عزم پرسنل توانمند و خدوم، تا سال 1400 بعنوان الگوی کشوری تحقق مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی به مراجعین باشد.