رسالت (ماموریت) بیمارستان

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی موثر، ایمن و کارآمد با برترین کیفیت به بیماران و مراجعین ضمن رعایت منشور حقوق گیرنده خدمت و حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی.