بخش رادیولوژی و سونوگرافی:

مدیریت  بخش: آقای میرجوادی

متخصصین بخش:آقایان دکتر یوسفی،دکترمحمدنژاد،خانم دکتر رحیمی،خانم دکترجواهری

محل استقرار: زیرزمین

درجه ارزشیابی: یک

لیست خدمات قابل ارائه: