بخش رادیولوژی و سونوگرافی:

مدیریت  بخش: سرکار خانم شیخ آلو

متخصصین بخش:آقایان دکتر گلیان،دکترمحمدنژاد

محل استقرار: زیرزمین

درجه ارزشیابی: یک

لیست خدمات قابل ارائه: